Nemocenské 2012 (20.1.2012)

od 1.1. 2012 - okruh nemocensky (a tím i důchodově) pojištěných osob se nově rozšiřuje na společníky a jednatele společností s ručením omezeným, komanditisty komanditních společností, členy kolektivních orgánů právnických osob, prokuristy, likvidátory, ředitele obecně prospěšných společností a vedoucí organizačních složek právnických osob.

za společníky a jednatele společností s ručením omezeným a komanditisty komanditních společností odváděl zaměstnavatel v roce 2011 pouze důchodové pojistné, a to jen v případě, že jejich příjem dosáhl částky alespoň 6 200 kč. od roku 2012 bude zaměstnavatel za tyto osoby odvádět pojistné ve výši 25 %, resp. 26 %. sazba pojistného ve výši 21,5 % i podmínka příjmu alespoň 6 200 kč se od roku 2012 ruší.

 česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila nový číselník druhů pracovních činností platný od roku 2012.

v programu pohoda se nový číselník bude zobrazovat v agendě personalistika na záložce pracovní poměr v poli druh. u stávajících zaměstnanců dojde k automatickému převedení druhů poměrů na nový číselník po přepnutí na přelom období 2012p.

 

 novelou zákona o nemocenském pojištění byl změněn potřebný počet dnů pro výpočet denního vyměřovacího základu z 5 dnů na 7 dnů.

potřebný počet dnů pro stanovení rozhodného období se upravuje a sjednocuje na potřebný počet 7 dnů. nebude-li v uvedeném rozhodném období aspoň 7 započitatelných kalendářních dnů, bude za denní vyměřovací základ považován pravděpodobný denní vyměřovací základ. ten představuje 1/30 z úhrnu započitatelných příjmů, jakého by zaměstnanec pravděpodobně dosáhl v kalendářním měsíci, v němž vznikla sociální událost. 

jestliže zaměstnanec nebude mít v rozhodném období pro výpočet denního vyměřovacího základu alespoň 7 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ, uveďte pravděpodobnou výši příjmu do pole pravd. hrubý př. za kal. den na záložce doplňkové údaje v agendě personalistika. částka uvedená v tomto poli vstoupí na formulář příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění do řádku pravděpodobná výše příjmu.

 

 kalendářní dny pracovního volna bez náhrady příjmu, na které nemá zaměstnanec právní nárok (tzv. neplacené volno), se budou nově vylučovat z počtu dnů rozhodného období pro výpočet denního vyměřovacího základu podle zákona o nemocenském pojištění.

tyto vyloučené doby podle § 18 odst. 7 zákona č. 187/2006 sb., o nemocenském pojištění, se uvádí na formuláři příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění.

 

 od roku 2012 se ruší podmínka, kdy se u zaměstnance, který byl uznán invalidní, za den vzniku nemocenského pojištění pro účely stanovení rozhodného období považuje den, v němž byla u zaměstnance uznána invalidita.

rozhodné období se tak u invalidních zaměstnanců nyní stanovuje stejně jako u ostatních zaměstnanců. posuzuje se 12 měsíců předcházejících vzniku sociální události.