Mzdy a personalistika 2012 (20.1.2012)

Od 1. ledna 2012 nabyla účinnosti novela zákona o nemocenském pojištění, která mění redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek. změna má vliv také na redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, resp. nařízenou karanténu.

redukční hranice průměrného hodinového výdělku pro výpočet náhrady mzdy jsou pro rok 2012 stanoveny takto:
- první redukční hranice náhrady mzdy - 146,65 kč
- druhá redukční hranice náhrady mzdy - 219,98 kč
- třetí redukční hranice náhrady mzdy - 439,95 kč

 od 1. ledna 2012 se zvyšuje sleva na dani z příjmů fyzických osob na poplatníka na částku 24 840 kč ročně, tj. 2 070 kč měsíčně, a také daňové zvýhodnění na dítě, a to na částku 13 404 kč ročně, tj. 1 117 kč měsíčně.

 

 maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění klesl na 48násobek průměrné mzdy, tedy na částku 1 206 576 kč. pro účely pojistného na zdravotní pojištění činí maximální vyměřovací základ 72násobek průměrné mzdy, tj. 1 809 864 kč.

 

 novela zákoníku práce zvyšuje od roku 2012 rozsah hodin, na který lze u jednoho zaměstnavatele uzavřít dohodu o provedení práce (dpp), a to ze současných 150 hodin na 300 hodin ročně. pro osoby, které konají práci na základě dohody o provedení práce, se také nově zavádí účast na nemocenském a důchodovém pojištění. dosud taková činnost pojištěná nebyla. při překročení odměny 10 000 kč program pohoda automaticky odvede sociální a zdravotní pojištění.

zaměstnanci, kteří vykonávají práci na základě dpp, jsou od 1. ledna 2012 účastni nemocenského pojištění, avšak jen v těch kalendářních měsících, ve kterých jim je zúčtován započitatelný příjem vyšší než 10 000 kč. účast na pojištění se posuzuje v každém měsíci zvlášť.

v praxi to znamená, že pokud odměna zaměstnance za práci na dpp v jednom kalendářním měsíci přesáhne 10 000 kč, jste povinni za tohoto zaměstnance zaplatit a odvést pojistné na sociální a zdravotní pojištění.