Povinnosti dodavatele u stavebních a montážních prací

Poskytuje-li dodavatel stavební práce uvedené v kódu 41 až 43 klasifikace CZ-CPA, musí ověřit, zda je příjemce plátcem DPH (nebo jím má ze zákona být) a zda stavební práce využije pro svou ekonomickou činnost. Otázkou však je, jak postupovat u odběratelů, kteří jsou plátci daně, ale vykonávají i jinou než ekonomickou činnost ve smyslu zákona o DPH. Ze strany zástupců Komory daňových poradců bylo navrhováno, aby dodavatel mohl režim přenosu aplikovat vždy, bude-li jeho odběratel plátcem DPH, bez ohledu na způsob využití poskytovaného plnění odběratelem. S tímto přístupem Generální finanční ředitelství nesouhlasí, neboť dodavatel může vycházet ze stavu, který je k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění a který by měl při každé transakci mít s odběratelem vyjasněný. Zároveň připouští, že pokud odběratel poskytne svému dodavateli platné DIČ, pohlíží se na něj bez dalšího jako na osobu jednající jako osoba povinná k dani ? plátce a z tohoto pohledu je naplněna podmínka pro aplikaci § 92a zákona o DPH.