DPH u lékařských prohlídek prováděných v souvislosti s pracovním poměrem

14.1.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství vydalo informaci k uplatňování DPH u lékařských prohlídek u vstupních, průběžných a výstupních prohlídek.

Pro účely DPH je nutné vycházet z judikatury Soudního dvora EU, podle níž pokud účelem poskytnuté zdravotní služby je umožnit třetí straně učinit rozhodnutí s právními souvislostmi pro dotčenou osobu nebo pro jiné osoby, nemůže být takováto služba osvobozena od daně. Zároveň však soud připustil, že pokud výsledek lékařské prohlídky napomáhá objasnit třetí straně, že zdravotní stav osoby znamená omezení u určitých činností nebo vyžaduje, aby byly vykonávány za zvláštních podmínek, ochrana zdraví dotčené osoby může být považována za hlavní účel poskytované služby.

Není tedy možné jednoznačně uzavřít, jaký režim mají pracovněprávní prohlídky. Aplikace DPH se taktéž neváže jen na to, zda provedení této prohlídky je dáno zvláštním právním předpisem nebo vyplývá ze smluvního ujednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Vstupní prohlídka slouží zpravidla jako podklad pro zaměstnavatele, který na jeho základě rozhoduje o přijetí či nepřijetí do pracovního poměru, popř. o zařazení na konkrétní pracovní pozici. Pak úplata za tuto službu nemůže být v návaznosti na výše uvedené osvobozenou od daně podle § 58 zákona o DPH. Pouze u prohlídek učiněných se záměrem zjistit omezení pro výkon zaměstnání nebo jeho vykonávání za zvláštních podmínek, nikoli tedy primárně pro rozhodnutí o přijetí do pracovního poměru či o tom, na jaké místo, jde o osvobozené plnění.

Účelem výstupní prohlídky je zpravidla pouze zhodnocení, jak se na zdravotním stavu zaměstnance podílel vliv pracovních podmínek. Jde tedy o zdanitelné plnění.

Pravidelné preventivní prohlídky nebo i mimořádné zdravotní prohlídky v rámci pracovního poměru jsou osvobozené od daně podle § 58 zákona o DPH, pokud je účelem ochrana zdraví (prevence) spočívající v předcházení nemocem z povolání, nemocí v souvislosti s prací, předcházení pracovních úrazů, předcházení zátěži organismu zaměstnance působením rizikových faktorů v zaměstnání apod. Zpravidla tedy půjde o prohlídky osvobozené.

Vyšetření zdravotního stavu uchazeče o zaměstnání, vyjádření lékaře o zdravotním stavu občana před nástupem do určeného rekvalifikačního kurzu pro potřeby úřadu práce jsou zdanitelnými plněními.