Nespolehliví plátci DPH

Generální finanční ředitelství vydalo závaznou informaci, ve které blíže určují, co považuje za závazné porušení povinností plátce a kdy se v registru plátců objeví první údaje o nespolehlivosti.

Od roku 2013 obsahuje zákon o DPH nový institut ručení za nespolehlivého plátce. Správce daně zveřejní údaje o tom, zda plátce je nebo není nespolehlivým plátcem. Nepůjde přitom o žádný samostatný seznam nespolehlivých plátců daně. Nespolehlivým se může plátce DPH stát pouze na základě rozhodnutí správce daně. V současné době jsou všichni plátci evidovaní v registru tak, že nejsou nespolehliví plátci, tato informace je na stránkách poněkud matoucí. http://adisreg­.mfcr.cz/…_dp_pri­j.cgi?….

Nespolehlivým se plátce stává až na základě pravomocného rozhodnutí správce daně, proto lze očekávat, že první změny údajů o nespolehlivosti plátce budou publikovány nejdříve v průběhu února. O první změně ve smyslu rozhodnutí o nespolehlivém plátci se objeví na stránkách daňové správy informace.

Finanční správa ČR pracuje na technickém řešení, které umožní on-line zjišťování spolehlivosti konkrétních plátců daně formou webové služby.

Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace, kdy:

Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.Plátce, který je podle pravomocného, resp. účinného rozhodnutí správce daně nespolehlivým plátcem, má vždy měsíční zdaňovací období.Příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je v okamžiku jeho uskutečnění o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem.