DPH - přenesená daňová povinnost (21.1.2012)

od 1. 1. 2012 nabude účinnosti úprava režimu přenesení daňové povinnosti na dph při poskytnutí stavebních nebo montážních prací. vzhledem k velké množině plátců dph, kterých se toto ustanovení může dotknout, generální finanční ředitelství zveřejnilo na svých internetových stránkách informační materiál, který k tomuto tématu zpracovalo ve spolupráci s ministerstvem financí.

režim přenesení daňové povinnosti - tzv. revers charge je v rámci mechanismu uplatňování dph režimem specifickým. na rozdíl od běžného mechanismu uplatňování dph, kdy povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu za uskutečněné zdanitelné plnění má poskytovatel plnění (plátce, který zdanitelné plnění uskutečnil), v režimu přenesení daňové povinnost je povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu přenesena na příjemce plnění. plátce, který dotčené zdanitelné plnění uskutečnil, vystaví daňový doklad, kde oproti běžnému daňovému dokladu neuvede výši dph - na místo toho uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.

podle této úpravy je tedy uvedený režim povinen použít plátce, který poskytne vymezené stavební nebo montážní práce s místem plnění v tuzemsku jinému plátci (příjemci plnění) pro jeho ekonomickou činnost.

režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, pokud plátce poskytuje stavební nebo montážní práce příjemci plnění, který není plátcem dph a samozřejmě i pokud neplátce poskytuje takové práce plátci. jestliže příjemce plnění (plátce) pořizuje přijaté zdanitelné plnění výlučně pro soukromou potřebu, není v postavení osoby povinné k dani a tedy v tomto případě se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti.

informační materiál k přenesení daňové povinnosti na dph ve stavebnictví je možné nalézt na internetových stránkách české daňové správy.

případné dotazy k této problematice je možné zaslat na e-mailovou adresu rc-stavebnictvi@ds.mfcr.cz, která bude veřejnosti dostupná do 30. dubna 2012.

od 1. 1. 2012 nabude účinnosti úprava režimu přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací zakotvená v § 92e zákona č. 235/2004 sb. ve znění p.p. (dále jen zákon o dph).